Upgrade 5.0.xx to 6.0.xx breaks mailbox

Printable View