[SOLVED] authToken lifetime == 43199999 ?

Printable View