send cho měnh bản 7.1 với, email: palic161@gmail.com. Thanks!