Hi guys,

I have a small problem with one of our customers. He writes as follows:

The email below is in Vietnamese., If it is forwarded to yahoo mail, and
Encoding set to Unicode (UTF-8) the text becomes readable. In Zimbra,
advanced or basic, selecting Encoding Unicode (UTF-8) has no effect.
If an email is written in Vietnamese to myself (using Zimbra), it is OK.
But incoming email in Vietnamese is not

Can you help?

-------- Original Message --------
Subject: Fwd: Toi rat quan tam den Sp Netrix
Date: Tue, 27 Nov 2007 08:13:46 +0000 (GMT)
From: y le
To: omitted

----- Forwarded Message -----
From: "Tuan Anh"
To: "y nguyen"
Cc: omitted
Sent: Tuesday, November 27, 2007 2:15:12 PM (GMT+0700) Asia/Bangkok
Subject: Toi rat quan tam den Sp Netrix


Ch o Mr Ý,
Tôi tên l : Tuấn Anh, chuyên ng nh tự ‘™ng hóa, ‘ang l m công vi‡c liên quan ‘ến các sản phẩm tự ‘™ng hóa của Advantech.
Đọc ‘ược thông tin về sản phẩm Netrix trong trang hiendaihoa, tôi rất quan tâm ‘ến thiết b‹ n y, ứng dụng của nó (Tôi l m vi‡c liên quan ‘ến thiết b‹ của Advantech, rất th*ch lĩnh vực l*p trình giao tiếp máy t*nh, ‘iều khiƒn thiết b‹ của Internet nên có thƒ hiƒu ‘ược thiết b‹ Netrix). Tôi mu‘n hỏi m™t s‘ câu hỏi như sau:
1/Nếu tôi tìm ‘ược dự án s* dụng thiết b‹ n y thì tôi có ‘ược giá ưu ‘ãi không?
2/Tôi có thƒ biết m™t chút về giá của m™t s‘ dòng SP?
Rất mong ‘ược h“i âm
Tuấn Anh

I don't even have a clue where to start on this one. Any ideas whatsoever would be appreciated.

Regards,
Gary